TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ 3 ÜNCÜ TOPLANTI YAPILDI

21 Temmuz 2022 11:56 Saltukova Belediyesi 247

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 19.07.2022 salı günü saat 17:30’da başlayan, aynı gün tamamlanan Olağanüstü-3 Sayılı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

MECLİS BAŞKANI: Alim GENÇ       

MADDE  1- Açılış ve yoklama.         

Yapılan yoklama sonucunda, Ercan AKÇA, Hasan TİRYAKİOĞLU, Osman TOPCUOĞLU ve Sait BURUŞ’un mazeretli toplantıya katılamadıkları görülmüştür. Mazeretleri Meclisin bilgisine sunuldu ve uygun görüldü. Üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

MADDE  2- Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu.

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

      Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. 

Gündem maddeleri Meclise okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 

Madde 3- Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2022 Mali Yılı Gelir tarifesindeki su fiyat tarifesi ücretinin yeniden belirlenmesi.

2022 Mali Yılı Gelir tarifesindeki su fiyat tarifesinde yer alan liman ve sanayi suyu ücretinin artan maliyetler nedeniyle yeniden belirlenmesi gerektiğinden;
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2022 Mali Yılı Gelir tarifesindeki :

 

MADDE-5:

 

SU ÜCRETLERİ:

 

1- Belediyemiz su sayaçlarının okunması,  tahakkuka alınarak tahsil edilmesi şu şekilde yapılır:
a- Belediyemizde kayıtlı bulunan abonelerin sayaçlarının okunması çift ayların son haftasında yapılır.
b- Sayaçların okunması esnasında su tüketim miktarını, ücretini ve son ödeme tarihini gösteren ihbarname abone sahibine verilir.
c- Okunan sayaçların sarfiyatı tespit edilerek ilk ve son endeksler yazılıp sarfiyat tutarları belirlendikten sonra su tahakkuk işlemleri, sayaç okuma ayı içinde yapılır.
d- Tahsilat şubesi tarafından su ve su tüketimine bağlı ücretler tahsilat makbuzu karşılığında tahsil edilir.
e- İhbarnamede belirtilen son ödeme tarihini geçiren aboneye ikinci ihbarname gönderilir. İhbarnameyi aldığı halde borcunu ödemeyen abonenin suyu kesilerek, icra yolu ile tahsil edilmek üzere takibe alınır.
f- Son ödeme tarihinde borcunu ödemeyen abonelerden 6183 sayılı yasa ile tespit edilen oranda gecikme cezası alınır.
g- Yeni yapılan inşaatlara yapı kullanma izni verilmeden mesken veya işyeri olarak kaydı yapılmaz. Abone kaydı “İNŞAAT” olarak yapılır. Su ücretleri buna göre tahakkuku yapılarak tahsil edilir.
h- Sayacı arızalı olan aboneler sayaçlarının arızalı olduğunu belediyenin ilgili birimine iletmek zorundadır. Abonelerin sayaçları belediyece sökülür. Bu hizmet karşılığında ücret alınmaz.
i- Tamiratı belediyeden istenen su sayaçlarının tamiratı belediyece yaptırılır. Tamiratı yaptırılan su sayacından, tamir ücretinden başka ilave ücret alınmaz. Tamir ücreti tahsilat makbuzu ile tahsil edilir. 
j- Abonelerin sayacı ile şebeke arasında kalan bağlantı hatlarında meydana gelen arızalar belediye tarafından giderilir. Onarıma ait malzemeler abone tarafından temin edilir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

2- Yeni abone kabulünde aşağıdaki ücretler alınır.

 

Meskenler:

82.74 TL

a- Bağlantı Ücreti         

82.74 TL

b- Numaralama bedeli 

35.97 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

179.52 TL

d- Depozito       

               
 

Ticarethaneler:

82.74 TL

a- Bağlantı Ücreti         

82.74 TL

b- Numaralama bedeli 

35.97 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

269.28 TL

d- Depozito       

               
               
 

İnşaatlar:

82.74 TL

a- Bağlantı Ücreti         

82.74 TL

b- Numaralama bedeli 

35.97 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

448.80 TL

d- Depozito       

               
 

Zirai amaçlı aboneler:

82.74 TL

a- Bağlantı Ücreti         

82.74 TL

b- Numaralama bedeli 

35.97 TL

c- Basılı Evrak Ücreti  

179.52 TL

d- Depozito       

               
               
 

3- 2022 yılı Temmuz Ağustos Döneminden itibaren uygulanacak su fiyat tarifesi: (Aşağıda belirtilen dönemlerden geçerli olmak üzere uygulanır) KDV Kan. göre oran belirlenen oran üzerinden hesaplanır.

 

1 sayılı tarife:

2022 yılı Temmuz-Ağustos

   

5.49 TL

a- Meskenlerde   

     

8.27 TL

b- Ticarethanelerde  

     

13.61 TL

c- İnşaatlarda   

     

7.78 TL

d- Kamu kuruluşlarında             

     

5.49 TL

e- Zirai amaçlı aboneler

     

61.20 TL

f- Liman ve sanayi suyu

   
 

yukarıda belirtilen (f) bendine münhasır olmak üzere gelir tarifesinin onayını müteakip uygulamaya girer.

 
 

4- Bina sahibi adına yapılmış abone kayıtlarının kiracı adına açılması halinde meskenler için alınan depozito bedeli alınır.

 
 

5- Su borcu bulunarak suyu kesilen abonelerin borçlarının ödenmesi halinde tekrar su bağlantı ücreti alınmaz.

 
               
 

6- 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 5595 Sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 1005 Sayılı Kanuna eklenen EK MADDE 1 göre “Bu Kanun ve 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti %50 den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.”  Gereğince meskenler için tespit edilmiş tarife aşağıdaki gibi uygulanır:

 
 
 
 
 
 

2.73 TL

Meskenlerde:

   
 

7- Belediye sınırları içinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikamet eden evde bakıma muhtaç çalışma gücünü kaybetmiş olup,  %60 ve üzeri sürekli ve ağır özürlü olduğu, sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş, aynı adreste bulunan su aboneleri için:

 
 

3.64 TL

Meskenlerde:

   
 

8- Kaçak su kullananlara, tarifesine bağlı olarak her dönem için otuz (30) ton dan  altı 6 dönem için yüz seksen (180) ton su bedeli ve ayrıca  iki bin altı yüz (2.600) TL. Para cezası uygulanır.

 
 
               
 

9- Sayacı azılalı olup belediye görevlileri tarafından sökülen sayaçların okumaları geriye dönük 365 günün ortalaması alınarak tahakkuk ettirilir. 365 günden az aboneliği bulunanlar için geriye dönük günler ortalaması alınır.

 
 
               
 

10/ a- Belediyemizce ön ödemeli su sayaçlarının öncelikle yeni açılacak aboneler, geçmiş dönemlere ait borcu bulunan aboneler ve su sayacı bozulan aboneler için uygulamaya geçilmesine, bu sisteme geçiş yukarıda sayılan aboneler dışında Resmi Kurumlar hariç diğer tüm abonelerin de 28.02.2018 tarihine kadar geçiş yapmış olmalarına, 

b- Uygulamasına geçilen ön ödemeli su sayaçlarının aboneler tarafından piyasadan temin edilmesine, abonelerimizin geçmiş dönem su borçlarının da 6) eşit taksit halinde  tahsil edilmesine, geçmiş dönemlere ait su bedellerini ve taksitlerini ödemeyen abonelerin su kartlarına ilgili taksit ya da taksitlerini ödeyene kadar yeni bir su yüklemesi yapılmamasına,                                                                                          c- Ön ödemeli su sayacına geçen abonelerimize ilk kart yüklemesinde abone olma tarihinden itibaren 1 yıl süre ile % 20 indirimli su kullanım hakkı  verilmesine,                                                                                                                        d- Ayrıca yetki verilen firmanın teknik şartnamesine ilaveten, belediyemiz bilgisayar programlarını ücretsiz kuracak, gerekirse programlandırılmış bilgisayar sistemi kurup, program konusunda sürekli sorumlu olmalarına,   

e- Yukarıda belirtilen tüm abonelerin ön ödemeli su sayacına geçiş süresinin 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına,

Yukarıdaki yazıldığı şekliyle oy birliği ile kabulüne karar verildi.

MADDE 4- Kapanış.

    Olağanüstü Meclis Toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 19 TEMMUZ 2022 SALI

    

Alim GENÇ                    Sefarettin ÇAĞLAR                     Mehmet DURMUŞOĞLU

Meclis Başkanı                    Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.