Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

07 Şubat 2018 09:10 Saltukova Belediyesi 518

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 02/02/2018 cuma günü saat 16:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan ŞUBAT Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

     MECLİS 1. BAŞKAN V.   : Hasan TİRYAKİOĞLU       

Bir  Başkan ve sekiz üyenin iştirak ettiği görülen Şubat ayı Meclis toplantısı gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere, Meclis 1. Başkan Vekili Hasan TİRYAKİOĞLU tarafından açıldı.  Önerge veren bulunmadı ve gündem maddeleri sırasıyla görüşüldü.

 

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,                

Yapılan yoklama sonucunda, Belediye Başkanı istirahatli olduğundan, toplantıya katılamamıştır. Üyelerin tümünün toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE  2- Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Madde 3- 696 Sayılı KHK Kapsamında işçi statüsünde personel istihdam etmek için Limited Şirket kurulmasının görüşülmesi,

      29/01/2018 tarihli Başkanlık Makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş olup, konunun Meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;

      696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20. maddesinde yer alan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Bağlı Kuruluşları ve Bunların Üyesi olduğu Mahalli İdare Birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesindeki limit ve şartlar ile 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kurulacakları bir şirkete gördürebilir.” Hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına  Dair Usul ve Esasların 28. maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı Kuruluşları, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyanınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir.(2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” Hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini  sağlamak  için kurulacak olan 50.000,00TL. (ellibinTürkLirası) sermayeli Saltukova Belediye Başkanlığı Personel Limited Şirketine Belediyenin % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 02/02/2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Madde 4- Belediyemizde mevcut Norm Kadroda dolu bulunan Zabıta Memurları ve Teknisyen Kadrosunun kadro derecelerinin yükseltilmesinin görüşülmesi,

      Belediyemizde mevcut Norm Kadroda dolu bulunan 1 adet 11 dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun 5 dereceli kadroya,  dolu bulunan 1 adet 11 dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun 6 dereceli kadroya ve  dolu bulunan 1 adet 4 dereceli Teknisyen Kadrosunun 3 dereceli kadroya yükseltilmesi gerektiğinden; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki Personelin Kadrolarının Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 5- Belediyemizde mevcut Norm Kadroda münhal bulunan Tekniker kadrosunda değişiklik yapılmasının görüşülmesi,

    22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki Personelin Kadrolarının Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Madde 6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mart ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; mart ayı toplantısının 02 Mart 2018 Cuma günü saat 16:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 7-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Şubat ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 02 ŞUBAT  2018 CUMA

 

Hasan TİRYAKİOĞLU                          Saygın ÖZTİN                             İsmet AYDIN

Meclis 1.Başkan Vekili                           Meclis Katibi                               Meclis Katibi

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.