Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,10 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

Karar Tarihi: 09 Kasım 2018 11:05
Karar No: 2018/42

İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,10 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon Raporu aşağıdaki şekilde okundu.

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında; Beldemizde şehirciliğin gelişmesi ve bunun neticesinde ihtiyaç olan barınma ve çalışma alanlarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Barınma alanları yani Konut alanları ile Çalışma Alanı İhtiyacının daha düzgün formda ve anayolların üzerinde teşekkül ettirilebilmesi ulaşılabilirlik açısından önemli olduğundan Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-22-C-3-D paftasındaki özel mülkiyete konu 219 parselde yer alan parkların bir kısmının kaldırılarak yolların yeniden düzenlenmesi ve A-3 kat olan yapılaşma koşullarını Ayrık Nizam Emsal :1.00 ve Yençok : 5 kat olacak şekilde yeniden tanzim edilmesi için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

İmar Komisyonu görüşüne istinaden; Adnan ÇELİKÇİ’nin 17/10/2018 tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,10 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin şekil yönüyle kabulüne ayrıca, değişikliği yapılan E28-D-22-C-3-D imar paftasının 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

YENİ VİDEOLAR

Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.