2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

11 Nisan 2022 10:15 Saltukova Belediyesi 391

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 04/04/2022 Cuma günü saat 17:30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılan NİSAN Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI :Alim GENÇ

MADDE -1 : Açılış ve Yoklama.

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

MADDE- 2 : Saygı Duruşu.

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığı’na önerge veren bulunmamıştır.

MADDE -3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, bir (1) yıl görev yapmak üzere iki (2) adet Encümen Üyesi seçimi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis üyeleri arasından iki (2) adet Encümen Üyeliğine  bir (1) yıl görev yapmak üzere Hasan TİRYAKİOĞLU ile Osman TOPCUOĞLU seçilmiştir.

MADDE-4: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, bir (1) yılgörev yapmak üzere Bütçe Komisyon Üyesi seçimi.

    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda, Bütçe Komisyon Üye sayısının 4 kişiden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

    Yapılan oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından dört (4) adet Bütçe Komisyon Üyeliğine, bir (1) yıl görev yapmak üzere; Cumhuriyet Halk Partisinden Sefarettin ÇAĞLAR ile Osman TOPCUOĞLU,Adalet Kalkınma Partisinden Ercan AKÇA, Milliyetçi Hareket Partisinden Tezcan ETÜRK oy çokluğu ile seçilmiştir.

MADDE–5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince, Belediye  Başkanı Alim GENÇ’in 2021 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

         5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, Meclis 1. Başkan Vekili Hasan TİRYAKİOĞLU’nun Başkanlığında, Belediye Başkanı Alim GENÇ’in 2021 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporu okundu.

Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda,Belediye Başkanı Alim GENÇ’in 2021 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile yeterli görülmüştür.

                                              

T.C. SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARİ 

FAALİYET RAPORU.

I- GENEL BİLGİLER

A-MİSYON

Katılımcı yönetim anlayışıyla beklentileri önceden tespit ederek, halkın refah düzeyini yükseltecek ve sürekli kılacak projelerle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak hizmet etmektir.

B-VİZYON

Alt yapı sorunlarını çözmüş, üst yapısında Saltukova ruhunu yansıtan, refah düzeyi yüksek, örnek hizmet anlayışına sahip bir yerel yönetim modeli oluşturmak.

C-DEĞERLER

 • Şeffaf belediyecilik anlayışıyla halka dürüst olmak,
 • Hizmetin adil dağıtılmasını sağlamak,
 • Profesyonel planlamayla kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • Çalışanların ve vatandaşların memnuniyetini sağlamak,
 • Kültürel ve ulusal değerlere sahip çıkmak,
 • Teknolojiye ve yeniliklere açık olmak,
 • Kalıcı çözümler üreterek çalışmak,
 • Doğaya saygılı, koruyucu projeler üretmek ve özendirmek,
 • Hizmet içi eğitime önem vermek, uzmanlaşmak,
 • Sivil toplumla hareket ederek halkın sesine kulak vermek, katılımcı yönetim anlayışını kalıcı kılmak.

D-GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

D-1) BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI; (5393 Sayılı Yasa, Madde:14)

Belediye Mahalli, müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İmar, Su, Kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

     Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisi’nin Kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

D-2) BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI: (5393 Sayılı Yasa, Madde:15)

 1. Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
 2. Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
 1. Özel Kanunları gereğince, belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
 2. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak suları işletmek veya işlettirmek.
 3. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak işletmek ve işlettirmek.
 4. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 5. Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
 6. Borç almak, bağış kabul etmek.
 7. Toptancı perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
 8. Vergi, resim, harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmasıyla tasfiyesine karar vermek.
 9. Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 10. Reklam ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 11. Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, ceza ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, ceza ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı maddeleri yoksullara vermek.
 12. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

        p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile   taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

            Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

            İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

            Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

            Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75.  maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

 

E-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 1. İNSAN KAYNAKLARI

Saltukova Belediyesinde Norm Kadro Standartları Esaslarına göre, memur ve daimî işçi olmak üzere iki grupta personel istihdam edilmektedir.

Norm kadro standartlarına uygun olarak 29 adet memur ve 15 adet daimî işçi kadrosu verilmiştir.

 Belediyemize Norm Kadro ile verilen 29 adet mevcut memur kadrosundan, 13 adedi dolu, 16 adet kadro boş durumdadır. Norm kadro ile verilen 15 Adet sürekli işçi kadrosunun 3 adedi dolu, 12 adet kadro boş durumdadır.

Personele ilişkin sayısal cetveller aşağıda sunulmuştur.

MEMUR DOLU KADRO SAYISAL CETVELİ:

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Yazı İşleri Müdürü

1

Mali Hizmetler Müdürü

1

Mühendis

1

Teknisyen

2

İtfaiye Onbaşısı

1

İtfaiye Eri

1

Zabıta Komiseri

1

Zabıta Memuru

1

Belediye Trafik Memuru

1

Tahsildar

1

 Memur

2

TOPLAM

13

 

MEMUR BOŞ KADRO SAYISAL CETVELİ:

 

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Şef

2

Mimar

1

Şehir Plancısı

1

Peyzaj Mimarı

1

Veteriner Hekim

1

Sağlık Teknikeri

1

Hizmetli

1

İtfaiye Çavuşu

1

İtfaiye Eri

3

Bilgisayar İşletmeni

1

Zabıta Memuru

3

 

 

TOPLAM

16

SÜREKLİ İŞÇİ DOLU SAYISAL CETVELİ:

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Operatör

1

 

 

Şoför

1

 

 

İşçi

1

TOPLAM

3

SÜREKLİ İŞÇİ BOŞ SAYISAL CETVELİ:

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Ustabaşı

1

Usta

3

Şoför

2

İşçi

3

Temizlik İşçisi

3

TOPLAM

12

 

 1. FİZİKİ KAYNAKLAR

Belediye Hizmet Binasında:

 • Yazı İşleri Müdürlüğü,
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • Fen İşleri
 • Su İşleri
 • Zabıta Memurluğu
 • Sekreterlik Odası
 • Başkan Odası
 • Çay Ocağı
 • Arşiv Odası
 • Toplantı Salonu
 • Kademe Binasında:
 • İtfaiye Memurluğu Binası
 • Fen İşleri Şantiyesi

 

 

1

Adet

Mercedes damperli kamyon

1

Adet

Fatih BMC damperli kamyon

1

Adet

Fatih BMC itfaiye aracı

1

Adet

Müssan Yol Süpürme Makinesi

1

Adet

Massey Ferguson traktör, römork ve çöp toplama kabini

1

Adet

Tofaş Kartal hizmet aracı

1

Adet

Ford-Cargo İtfaiye Aracı

1

Adet

Ford Transit Kasalı Kamyonet

1

Adet

Hyundai Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

1

Adet

Ford- Otosan Cargo Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

2

Adet

Hidromek Beko-Loder

1

Adet

Dodge kamyonet

1

Adet

Vakumlu Süpürme Makinası

1

Adet

Renault Fluence Hizmet aracı

1

Adet

Fort Transit Cenaze Taşıma Aracı

1

Adet

Isuzu Otobüs

1

Adet

Ford Vidanjör

3

Adet

Jeneratör

1

Adet

Kompresör

Araç Durumu:

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

 

Belediyede mevcutta 12 adet bilgisayar faal durumdadır. Belediyenin internet sitesi bulunmaktadır. www.saltukova.bel.tr adresinden ulaşılıp, bilgi edinilebilir. Ayrıca, [email protected]dan elektronik posta yoluyla da bilgi alınabilir.

3- ÖRGÜT YAPISI

İTFAİYE

ONBAŞISI

 

İTFAİYE ERİ

MEMUR

İŞÇİ

SU İŞLERİ

TEKNİSYENİ

USTABAŞI

USTA

FEN İŞLERİ

MÜHENDİSİ

USTABAŞI

USTA

OPERATÖR

ŞÖFÖR

ZABITA

MEMURU

YAZI

İŞLERİ

MÜDÜRÜ

EVLENDİRME ME.

 

BELEDİYE TRAFİK ME. MEMURU MEMURU

BELEDİYE

MECLİSİ

BELEDİYE

ENCÜMENİ

BELEDİYE

BAŞKANI

MALİ

HİZMETLER

MÜDÜRÜ

TAHSİLDAR

MEMUR

 

 

 1. Beldemiz halkının refah seviyesinin yükseltilmesi amacı ile imar, alt ve üst yapı, çevre, temizlik ve katı atık, zabıta, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah ve itfaiye hizmetleri sunmaktır.SUNULAN HİZMETLER

II-AMAÇLAR ve HEDEFLER

 1. İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ

Belde de yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltmek, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Saltukova bırakabilmektir. Bu doğrultuda çevre kirliliğinin önüne geçilmiş kaçak yapılaşması bulunmayan planlı gelişen bir Saltukova oluşturarak geleceğin cazibe merkezi olan Beldeyi imar etmektir.

 1. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda İnsan orijinli bir hizmet politikası sürdüren belediyemiz ürettiği ve planladığı tüm proje ve hizmetlerde önceliği belde halkının hayat standartlarının yükseltilmesine vermektedir. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren kurumumuz, belde halkı ile iç içe halkın yönetime katılarak alınan kararlarda söz sahibi olmasını benimsemiş ve hayata geçirmiştir.

III-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. ÜSTÜNLÜKLER:

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik'in 29.maddesi gereğince; Belediyemiz bünyesinde etik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, belediyemiz bünyesinde "Etik Komisyonu" kurulmuştur.

 1. ZAYIFLIKLAR:

Personelin mevzuat konusunda bazı eksiklikleri bulunmakta buda hizmet içi eğitim ve seminerlerle giderilmeye çalışılmaktadır.

 1. DEĞERLENDİRME:

Personel giderleri bütçenin %40 unun altına düşünceye kadar yeni personel alımı yapılmayacaktır. Gelirlerin takibe alınarak tahsilat oranının yükseltilmesine çalışılacaktır.

Harcamaların daha kontrollü olarak yapılması sağlanacaktır.

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/03/2022

 

 

                                                                                                               İmza

 

 

                                                                                            Alim GENÇ

                                                                             Saltukova Belediye Başkanı

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

MİSYON VE VİZYONUMUZ

 •    Yazı İşleri Müdürlüğü olarak misyonumuz; Belediyeye ait evrak işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yaparak Belediyemizin diğer kurum kuruluş ve üniteleri ile koordinasyonu çağdaş Belediyecilik normlarına uygun olarak sağlamaktır.
 •    Vizyonumuz; en üst düzeyde, çalışan ve vatandaş memnuniyetinin sağlandığı, çağdaş, şeffaf ve yasalara uygun bir yönetim felsefesiyle yoğrulmuş kaliteli hizmet anlayışı ile örnek teşkil etmektir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri hükümleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:

Müdürlüğe ait iş ve işlemlere ilişkin personeline iş bölümü yaparak işlerin düzenli ve zamanında yürütülmesini sağlamak, Müdürlüğe ait bütçeyi “Harcama Yetkilisi” vasfı ile idare etmek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinin (b) bendine istinaden Belediye Başkanı tarafından görev verilmesi halinde Encümen toplantılarına katılmak, Meclis toplantılarına katılmak, alınan tüm kararlar için kanuni süresi içinde işlem yapmak ve Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek.

MECLİS İŞLERİ:

Belediyemizin Meclis Toplantılarının yapılması ile ilgili hazırlıkları yapmak, bu toplantılarda alınmış olan Meclis Kararlarını yazmak, arşivlemek ve ilgili dairelere tebliğ etme işlerini yürütmek.

ENCÜMEN İŞLERİ:

Belediyemizin Encümen Toplantılarının yapılması ile ilgili hazırlıkları yapmak, Encümen kararlarını yazmak, arşivlemek ve ilgili dairelere tebliğ etme işlerini yürütmek.

 

EVRAK KAYIT İŞLERİ:

Kurumlardan gelen evraklar ile vatandaşlardan gelen dilekçeleri kayıt edip ilgili birimlere göndermek ve müdürlükler arası yazışmalar ile Belediyemizle diğer kurumlar arasında yapılan yazışmaları kayıt edip dağıtımını yapmak.

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ:

Belediyemizde 657 sayılı DMK’ na tabi görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselme işlemlerini yapmak, özlük ve hizmet bilgilerini kayıt etmek,  Belediyemizde çalışan tüm personelin yer değiştirme, yıllık izin, mazeret izni ve sağlık izinlerini işleyip, arşivlemek, personellerin disiplin ve performans işlemleri ve hizmet yıllarını tamamlayan memurların emeklilik işlemlerini yapmak, çalışanlara ait tüm bilgileri süreleri içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek.

FAALİYETLER:

Müdürlüğümüzde Yazı İşleri Müdürü görev yapmaktadır.

GÖREVLERİ          :

Belediyeye gelen tüm resmi evraklar ile dilekçelerin kaydını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak,

Haftalık Encümen Toplantısına katılarak alınan kararların yürürlüğe girmesini, ilgililerine tebligatlarını yapmak,

Meclis toplantılarında üyelerin toplanması, gündem ve konuların hazırlanması, kararların yürürlüğe girmesini ve alınan kararların yedi (7) gün içinde Kaymakamlık Makamına elden teslim ederek kesinleştirmesini yapmak,

Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belediye Memur ve işçi Personelin tüm özlük iş ve işlemleri, Belediye Başkanı, memur personelin kademe ilerlemesi, terfi işlemlerini elektronik ortamda HİTAP girişleri ve daimî işçilerin elektronik ortamda her ayın ilk haftası Türkiye İş Kurumuna aylık iş gücü bildirimlerini yapmak,

Dilekçe Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre, başvuru yapanlara yasal süresi içinde ilgililerine istenilen bilgi ve belgeleri vermek,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) elektronik ortamda dilekçe başvurularını almak ve ilgili birimlere havalesini yapıp sonuçlandırmak.

Yazı İşleri Müdürlüğe ait bütçeyi “Harcama Yetkilisi” vasfı ile idare etmek,

Yazı İşleri Müdürü asli görevinin yanında ek görevler de yapmaktadır. Bu ek görevler:

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu ile Belediyemiz arasında yapılan protokol gereği, İŞ-KUR Hizmet Noktası Yetkilisi görevini yürütmek.

Dünya Kadınlar Günü etkinliği, Engelliler Haftası, Anneler Günü etkinliği, Etik Günü etkinliği gibi.  Özel Gün ve Haftalar için etkinlikler düzenleme görevini yapmak.

FAALİYETLERİ:

2021 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce;

 • Gelen yazılar defterine 955adet evrak kaydı yapılmış olup, ilgili birimlere havale edildi.
 • Giden yazılar defterine944 adet yazı kaydı yapılarak ilgili makamlara posta yoluyla ve zimmetle gönderildi.
 • Dilekçe defterine 199adet dilekçe kaydedilmiş olup, ilgili birimlere havalesi yapılarak yasal sürelerin içinde ilgililerine cevapları verildi.
 • Evrak zimmet defterine1032 adet yazı kaydı yapılarak, ilgili birimlere imza karşılığında teslim edildi.
 • Belediye Encümeni haftada en az bir kez olmak üzere toplanmış olup, 39 adet Encümen Kararı alınmıştır. Alınan kararlar, kanuni gerekleri yerine getirilmek üzere ilgili birim ve dairelere gönderildi.
 • Belediye Meclisi tarafından belirlenen günde 15 defa toplantı yapılmışolup, iş bu toplantılarda 40 adet karar alındı.
 • Meclis toplantılarında üyelerin toplanması, gündem ve konuların hazırlanması, kararların yürürlüğe girmesi Müdürlüğümüzce yapılmış olup, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 23. maddesi gereğince Belediye Meclisince alınan kararlar yasal süreleri içinde en büyük Mahallin Mülki İdare Amirliğine (Kaymakamlık Makamına) gönderilerek kesinleştirildi.
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre, 2021 yılı içerisinde Belediyemize bilgi edinme hakkı kullanımıyla ilgili iki (2) adet başvuru yapılmıştır.
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine elektronik ortamda Beldemiz vatandaşları tarafından yirmiüç (23) adet dilekçe başvurusu yapılmış olup, yasal süreleri içerisinde cevapları gönderildi.
 • Belediye Personelinin yıllık izin, mazeret izni ve sağlık izinleri işlenerek şahsi dosyalarına kaldırıldı.
 • Daimî işçilerin her ayın ilk haftası Türkiye İş Kurumuna aylık iş gücü bildirimleri elektronik ortamda yapıldı.
 • 657 S.D.M.K. tabi olarak çalışan personelin kademe ilerlemesi, terfi işlemleri yerine getirilmiş olup, elektronik ortamda HİTAP girişleri yapıldı.

 

EVLENDİRME MEMURLUĞU

FAALİYET RAPORU

 

         Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca 2021 yılında 34 adet evlendirme işlemi yapıldı.

 

FAALİYET RAPORUMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

01/01/2021-31/12/2021 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORUDUR:

 

Belediyemiz Mali hizmetler birimi;

1 adet Mali Hizmetler Müdürü,

1 adet Tahsildar,

 1. Adet Memur olmak üzere toplam 3 adet personel ile hizmet vermektedir.

 

1-2021 yılı gelir ve gider bütçesi gerçekleşmeleri;

1-a) Gelir Bütçesi;

2021 Mali yılı bütçesi ile 6.900.000,00TL. gelir tahmininde bulunulmuş olup;

2020 yılından devreden gelir tahakkuku

504.675,75 TL.

2021 mali yılı tahakkuku

7.114.046,26TL.

Toplam elde edilen gelir tahakkuku

7.618.722,01TL.

Toplam tahsil edilen gelir

6.985.968,33TL.

Tahsilattan ret ve iadeler

0,00TL.

Yılı Net Tahsilatı

6.985.968,33TL.

Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk

632.753,68TL.

 

2021 yılı gelir bütçesi gerçekleşmeleri;

AÇIKLAMA

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN

2020YILINDAN DEVREDEN GELİR TAHAKKUKU

2021YILI TAHAKKUKU

2021YILI TOPLAM TAKAKKUK

2021YILI TAHSİLATI

2022YILINA DEVREDEN

01 VERGİ GELİRLERİ

479.000,00

123.962,95

383.838,69

507.801,64

341.596,81

166.204,83

03 TEŞEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

913.000,00

338.167,71

790.097,13

1.128.264,84

722.683,38

405.581,46

04 ALINAN BAĞIŞ VE YRD.

1.580.000,00

0,00

994.701,63

994.701,63

994.701,63

0,00

05 DİĞER GELİRLER

3.918.000,00

42.545,09

4.945.408,81

4.987.953,90

4.926.986,51

60.967,39

06 SERMAYE GELİRLERİ

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 RED VE İADELER (-)

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOPLAM

6.900.000,00

504.675,75

7.114.046,26

7.618.722,01

6.985.968,33

632.753,68

 

Tahsil edilemeyen 632.753,68TL. tahsil edilmek üzere 2022 mali yılına devretmiştir.

2021 Mali Yılına Devreden Tahakkuklar:

Bina Vergisi

99.137,51TL.    

Arsa Vergisi

25.870,96TL.

Arazi Vergisi

2.447,60TL.

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

11.899,57TL.

İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

16.478,66 TL.

İlan ve Reklam Vergisi

10.370,53TL.

Su Geliri

405.581,46TL.

Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri

8.309,29 TL.

6552 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

177,92 TL.

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

124,01 TL.

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Tutarı

10,48 TL.

6736 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

0,00 TL.

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

3.292,68 TL.

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Tutarı

3.387,70 TL.

7020 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

1.256,10 TL.

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

1.095,68 TL.

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Tutarı

0,00 TL.

7143 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

6.185,64 TL.

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

5.786,16 TL.

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Tutarı

0,00 TL.

7256 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

9.191,34 TL.

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

0,00 TL.

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Tutarı

0,00 TL.

7326 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

3.498,13 TL.

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

18.652,26 TL.

TOPLAM

632,753,68TL.

 

Tahsilatın tahakkuka oranı %91,69olarak gerçekleşmiştir.

1-b) Gider Bütçesi;

2021 mali yılı bütçe ile 6.900.000 TL. gider tahminin de bulunulmuş ve;

GİDERİN ADI

2020 YILINDAN

DEVREDEN

2021

NET ÖDENEK

HARCAMA TUTARI

İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER

2022

YILINA DEVREDEN

01 PERSONEL GİDERLERİ

0,00

1.914.150,00

1.811.971,17

102.178,13

0,00

02 SOS. GÜV. KURUMLARI

0,00

277.700,00

235.058,68

42.641,32

0,00

03 MAL VE HİZ. AL. GİDERLERİ

0,00

3.469.650,00

3.081.878,88

387.771,12

0,00

04 FAİZ GİDERLERİ

0,00

329.100,00

328.449,30

650,70

0,00

05 CARİ TRANSFERLER

15.494,00

137.494,00

120.273,99

726,01

16.494,00

06 SERMAYE GİDERLERİ

411.285,41

1.123.185,41

942.974,27

180.211,14

0,00

07 SERMAYE TRANSFERLERİ

0,00

66.800,00

62.828,39

3.971,61

0,00

08 BORÇ VERME

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 YEDEK ÖDENEK

0,00

8.700,00

0,00

8.700,00

0,00

TOPLAM

426.779,41

7.326.779,41

6.583.434,68

726.850,73

16.494,00

İmha edilmeyip 2022 mali yılına devreden;

05 CARİ TRANSFERLER:             16.494,00 TL.

06 SERMAYE GİDERLERİ                       0,00TL. olmak üzere

TOPLAM:                                16.494,00TL. ödenek devretmiştir.

Kullanılmayan 726.850,73TL. ödenek imha edilmiştir.

2021 yılı gider bütçesi %89,85oranında gerçekleşmiştir.

1-c) 2021 mali yılı ödenek aktarmaları:

Bütçe içi Aktarmalar

653.930,00 TL.

Yedek Ödenekten Aktarmalar

341.300,00TL.

Toplam

995.230,00TL.

Ödenek bütçenin ekonomik kodlamaları arasında yapılmıştır.

2- 2021 yılı borç durumu; (31.12.2021 tarihi itibarıyla)

2.1) Bütçe emanetleri Hesabı icmali: (320 Nolu Hesap Kodu)

İşçi Personel Ücretleri

0,00 TL.

İşçi İlave tediyeler

0,00 TL.

 

 

Firma ve Şahıs Alacakları

516.295,87 TL.

Bel. Bşk. Ve Mec. Üyeleri

0,00 TL.

TOPLAM

516.295,87TL.

2.2) Emanet Hesapları İcmali:

2.2.a) Vergi Dairesi:(360 Nolu Hesap Kodu)

Gelir Vergisi

14.490,86 TL.

Damga vergileri

8.406,06 TL.

KDV

0,00 TL.

Toplam

22.896,92 TL.

2.2.b)Vergi Dairesi: Vadesi Geçmiş Olanlar (368 Nolu Hesap Kodu)

Gelir Vergisi

0,00 TL.

Damga vergileri

0,00 TL.

Kdv

0,00 TL.

Toplam

0,00TL.

TOPLAM (Vergi Dairesi Cari Dönem)

22.896,92 TL.

2.2.c) Sosyal Güvenlik Kurumları:

(361 Nolu Hesap Kodu)

Sosyal Güvenlik primi Kesintileri:

Sgk Prim Tahsilatları (İşçilerin prim tahsilatları)

10.054,90 TL.

Sgk Prim Tahsilatları (Memurların prim tahsilatları)

0,00 TL.

Toplam

10.054,90 TL.

2.2.d) Sosyal Güvenlik Kurumları:

Vadesi Geçmiş Olanlar (368 Nolu Hesap Kodu)

Sgk Prim Tahsilatları (İşçilerin prim tahsilatları)

0,00 TL.

Sgk Prim Tahsilatları (Memurların prim tahsilatları)

114.942,77 TL.

Sgk Prim Tahsilatları (Memurların prim tahsilatları 5510 say. Kan.)

47.486,52 TL.

Toplam

162.429,29 TL.

TOPLAM (Sosyal Güvenlik Kurumları)

172.484,19 TL.

2.2.e) Fonlar veya diğer kamu kuruluşları adına yapılan tahsilatlar:

(362 Nolu Hesap Kodu)

İşsizlik Sigortası Fonu

874,34TL.

Diğer Kamu İdareleri adına yapılan tahsilatlar:

Kültür Payı

415,62TL.

Mera Fonu

0,00TL.

Kefalet aidatı

0,00TL.

Toplam

415,62TL.

GENEL TOPLAM(362 Nolu Hesap Kodu)

1.289,96TL.

 

2.2.f) Fonlar veya diğer kamu kuruluşları adına yapılan tahsilatlar:

(368 Nolu Hesap Kodu)

İşsizlik Sigortası Fonu

0,00TL.

Diğer Kamu İdareleri adına yapılan tahsilatlar:

Kültür Payı

0,00TL.

Mera Fonu

0,00TL.

Kefalet aidatı

0,00 TL.

GENEL TOPLAM (368 Nolu Hesap Kodu)

0,00TL.

 

2.2.g) Diğer Emanetler:(333 Nolu Hesap Kodu)

Bütçe Gelirlerinden Yersiz Tahsilat

0,00 TL.

Kişilere ait emanetler

0,00 TL.

İcra Kesintileri

0,00 TL.

İşçi Sendika aidatı

0,00 TL.

Memur sendika aidatı

24.339,78 TL.

İşçi Tasarruf Kesintisi

0,00 TL.

Diğer Emanetler

0,00 TL.

TOPLAM(333 Nolu Hesap Kodu)

24.339,78 TL.

Cari Dönem Borçları:

2.1) Bütçe emanetleri Hesabı icmali: (320 Nolu Hesap Kodu)                    =516.295,87 TL.

2.2) Emanet Hesapları İcmali:(333-360-361-362-368 Nolu Hesap Kodu)=221.010,85 TL.

Toplam:                                                                                =737.306,72 TL.

2.3)Kamuya olan tecilli ve tehirli yapılandırılan borçlar

2.3.1) Uzlaşma Borçları:

a) Hazine Müsteşarlığı ile yapılan uzlaşma:(438 Nolu Hesap Kodu)

Uzlaşma Komisyonu Kalan Borç Tutarı

0,00TL.

 

2.3.2 (368 Nolu Hesap Kodu) Vadesi bir yılın altında olanlar;

2.3.2.1-a)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (6552 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

0,00TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00TL.

SGK Çaycuma (SSK İşsizlik Prim Borcu)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

0,00TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

6552 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

0,00 TL.

 

2.3.2.1-b)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

0,00TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00TL.

SGK Çaycuma (SSK İşsizlik Prim Borcu)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

105.412,79TL.

SGK Ek karşılılar

23.634,55TL.

6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

129.047,34 TL.

 

2.3.2.1-c)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

13.838,52TL.

SGK Ek karşılılar

842,40 TL.

7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

14.680,92 TL.

2.3.2.1-d)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

30.002,62TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

27.492,21TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

SGK (İPC)

51,39TL.

7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

57.546,22 TL.

2.3.2.1-e)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7256Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

33.034,00TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

20.308,68TL.

SGK Çaycuma (İşsizlik Sigortası Primi Borcu)

1.662,36 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

97.679,52 TL.

SGK Ek karşılılar

9.511,20 TL.

Kültür Payı

37.853,10 TL.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

39.772,06TL.

7256 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

239.820,92 TL.

 

2.3.2.1-f)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

16.807,38TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00TL.

SGK Çaycuma (İşsizlik Sigortası Primi Borcu)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

20.444,76 TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

37.252,14 TL.

 

2.3.2.1-g)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (Kanuna Tabi Olmayan Yapılandırma)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Zonguldak Turizm Altyapı Temel Birliği

16.503,81TL.

Zonguldak Turizm Altyapı Temel Birliği

16.503,81 TL.

 

2.3.2.1-h)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (Vadesi Geçmiş Faturalı Alacaklar Emekli Sandığı)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Faturalı Alacaklar Emekli Sandığı

195.154,14 TL.

Faturalı Alacaklar Emekli Sandığı

195.154,14 TL.

 

2.3.3 (438 Nolu Hesap Kodu) Vadesi bir yılın Üstünde olanlar;

2.3.3.1-a)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(438 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

0,00TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00 TL.

SGK Çaycuma (SSK İşsizlik Prim Borcu)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

547.380,78TL.

SGK Ek karşılılar

115.395,56 TL.

6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

662.776,34 TL.

 

2.3.3.1-b)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(438 Nolu Hesap Kodu)

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

104.943,81TL.

SGK Ek karşılılar

6.391,46 TL.

7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

111.335,27 TL.

 

2.3.3.1-c)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(438 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

20.691,02 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

118.575,75 TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

SGK (İPC)

99,32TL.

7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

139.366,09 TL.

 

2.3.3.1.d)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7256 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

228.877,92TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

165.852,16TL.

SGK Çaycuma (İşsizlik Sigortası Primi Borcu)

13.574,20 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

598.287,20 TL.

SGK Ek karşılılar

58.258,38 TL.

Kültür Payı

43.035,86 TL.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

41.924,46TL.

7256 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

1.149.810,18 TL.

 

2.3.3.1-e)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

0,00TL.

 

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00TL.

 

SGK Çaycuma (İşsizlik Sigortası Primi Borcu)

0,00 TL.

 

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

178.838,23 TL.

 

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

 

7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

178.838,23 TL.

 

       

2.3.3.1-f)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (Kanuna Tabi Olmayan Yapılandırma)

(438 Nolu Hesap Kodu)

Zonguldak Turizm Altyapı Temel Birliği

1.900,12TL.

Zonguldak Turizm Altyapı Temel Birliği

1.900,12 TL.

 

2.3) Kamuya olan tecilli ve tehirli yapılandırılan borçlar TOPLAMI

2.105.212,34 TL.

 

2.4)İller Bankasından Kullanılan Krediler:(300-381 ve 400-481 Nolu Hesap Kodu)

Kredi Listesi

Ana Para

Faiz

Toplam

256672 MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİSİ

(Yol Kaplama Yapım İşi)

(Başlama 01.09.2018 Bitiş 01.08.2025)

203.094,55 TL.

48.944,57 TL.

252.039,12 TL.

252488 KANALİZASYON TEMİNATLI İKRAZ KREDİSİ

Kanalizasyon İnşaatı İşi (SUKAP)

Başlama Tarihi: (01.07.2017) Bitiş Tarihi:(01.06.2032)

2.187.354,92 TL.

1.354.038,36TL.

3.541.393,28TL.

259807 MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİLERİ 

Yol Yapım İşi için mal alım kredisi

(Başlama 01.03.2019 Bitiş 01.02.2022)

48.327,17 TL.

847,36 TL.

49.174,53 TL.

266053 İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI KREDİSİ

1 personelin ihbar kıdem tazminatlarının ödenmesi

Başlama Tarihi: (01.01.2021) Bitiş Tarihi (01.12.2023)

121.540,74 TL.

19.893,72 TL.

141.434,46 TL.

267346 İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI KREDİSİ

1 personelin ihbar kıdem tazminatlarının ödenmesi

Başlama Tarihi: (01.07.2021) Bitiş Tarihi (01.06.2024)

172.556,40 TL.

35.435,51 TL.

207.991,91 TL.

KREDİ BORÇLARI TOPLAMI (300-381 ve 400-481 Nolu Hesap Kodu)

2.732.873,78TL.

1.459.159,52TL.

4.192.033,30TL.

 

2.1) Bütçe emanetleri Hesabı icmali: (320 Nolu Hesap Kodu)                    :516.295,87TL.

2.2) Emanet Hesapları İcmali:

2.2.a) Vergi Dairesi: (360 Nolu Hesap Kodu)                                             :22.896,92 TL.

2.2.b) Vergi Dairesi: Vadesi Geçmiş Olanlar (368 Nolu Hesap Kodu)       :0,00 TL.

2.2.c) Sosyal Güvenlik Kurumları(361 Nolu Hesap Kodu)                          :10.054,90 TL.

2.2.d) SGK Vadesi Geçmiş Olanlar (368 Nolu Hesap Kodu)                     : 162.429,29 TL.

2.2.e) Fonlar veya diğer kamu kuruluşları adına yapılan tahsilatlar:

(362 Nolu Hesap Kodu)                                                                               :1.289,96TL.

2.2.f) Fonlar veya diğer kamu kuruluşları adına yapılan tahsilatlar:

(368 Nolu Hesap Kodu)                                                                               : 0,00TL.

2.2.g) Diğer Emanetler: (333 Nolu Hesap Kodu)                                        :24.339,78 TL.

2.3) Kamuya olan tecilli ve tehirli yapılandırılan borçlar

2.3.1) Uzlaşma Borçları (Hazine Müsteşarlığı)                                             :                 0,00TL.

2.3.2.1-a) (6552 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan                                  :                 0,00TL.

2.3.2.1-b) (6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :      129.047,34 TL.

2.3.2.1-c)(7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                  :      14.680,92 TL.

2.3.2.1-d) (7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :        57.546,22 TL.

2.3.2.1-e) (7256 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :     239.820,92 TL.

2.3.2.1-f) (7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                  :    37.252,14 TL.

2.3.2.1-g) (Kanuna Tabi Olmayan Yapılandırma)                                        :     16.503,81TL.

2.3.2.1-h) (Vadesi Geçmiş Faturalı Alacaklar Emekli Sandığı)                   :     195.154,14 TL.

2.3.3 (438 Nolu Hesap Kodu) Vadesi bir yılın Üstünde olanlar;

2.3.3.1-a) (6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :   662.776,34 TL.2.3.3.1-b) (7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                   :      111.335,27TL.

2.3.3.1-c) (7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :     139.366,09TL.

2.3.3.1.d) (7256 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :   1.149.810,18 TL.

2.3.3.1.e) (7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                  :  178.838,23 TL.

2.3.3.1.f) (Kanuna Tabi Olmayan Yapılandırma)                                         :      1.900,12TL.

2.4) İller Bank. Kullanılan Krediler: (300-381 ve 400-481 Nolu Hesap)    :4.192.033,30 TL.

                                                                       Borçlar Genel Toplam:7.863.371,74 TL.

3-Banka Hesapları Durumu:

2020 yılından devreden tutar

65.767,84 TL.

2021 yılı banka hesabına yatan

11.178.772,90 TL. 

Banka Mevcudu Toplam Tutar

11.244.540,74 TL.

2021 yılı hesaptan çekilen

11.196.049,12TL.

2021 yılsonu Banka nakit mevcudu

48.491,62 TL.

2021 yılı sonu POS hesabında bulunan tutar

35.049,24 TL.

Belediye işçi çalışanları, emekli olup ayrılanlar ve nakil olarak başka kurumlara atananlar dahil 23 ayrı işçinin toplam (2019öncesinden kalan 180ton) 124ton ayni kömür alacağı bulunmaktadır

4-Saltukova Belediyesi Personel Limited Şirketi:

3.1) Sermaye Bilgileri:

Şirket Kuruluşu için taahhüt edilen sermaye tutarı: 50.000,00 TL.

Ödenmiş sermayesi: 50.000,00 TL.

3.2) Şirkete personel çalıştırılması için ödenen tutar: (2021yılı)

Yıl

Ay

Tutar

Kdv

Fatura Top.

Damga Vergisi

Asgari Geçim indirimi

Sözleşme Damga Vergisi

Kesinti Toplamı

Ödenecek Tutar

Tahsil Edilen

Bakiye alacak

2020

12

93,670.80

936.71

94,607.51

888.00

1,385.00

0.00

2,273.00

92,334.51

92,334.51

 

2021

1

120,096.91

1,200.97

121,297.88

1,138.52

0.00

8,477.29

9,615.81

111,682.07

111,682.07

 

2021

2

97,674.87

976.75

98,651.62

925.96

1,480.00

0.00

2,405.96

96,245.66

96,245.66

 

2021

3

137,906.99

1,379.07

139,286.06

1,307.36

0.00

0.00

1,307.36

137,978.70

137,978.70

 

2021

4

109,357.07

1,093.57

110,450.64

1,036.71

0.00

0.00

1,036.71

109,413.94

109,413.94

 

2021

5

126,632.87

1,266.33

127,899.20

1,200.48

0.00

0.00

1,200.48

126,698.72

126,698.72

 

2021

6

106,087.96

1,060.88

107,148.84

1,005.71

0.00

0.00

1,005.71

106,143.13

106,143.13

 

2021

7

185,845.90

1,858.46

187,704.36

1,761.82

0.00

0.00

1,761.82

185,942.54

185,942.54

 

2021

8

130,397.08

1,303.97

131,701.05

1,236.16

9,610.00

0.00

10,846.16

120,854.89

120,854.89

 

2021

9

126,067.57

1,260.68

127,328.25

1,195.12

0.00

 

1,195.12

126,133.13

126,133.13

 

2021

10

107,798.72

1,077.99

108,876.71

1,021.93

1,250.00

0.00

2,271.93

106,604.78

106,604.78

 

2021

11

120,866.81

1,208.67

122,075.48

1,145.82

2,462.50

0.00

3,608.32

118,467.16

69,592.16

48,875.00

Toplam

 

1,462,403.55

14,624.04

1,477,027.59

13,863.59

16,187.50

8,477.29

38,528.38

1,438,499.21

1,389,624.21

48,875.00

                       

Fatura Toplamı

1,477,027.59

             

Damga vergisi

13,863.59

             

Sözleşmeye ait damga vergisi

8,477.29

             

Mahsuplar (asgari ücret destek tutarı)

16,187.50

             

Kesintiler toplamı

38,528.38

             

Tahsil edilmesi gereken Tutar

1,438,499.21

             

Geçen yıla ait tahsilat

0.00

             

Tahsilatlar toplamı

1,389,624.21

             

Yıl sonu bakiye alacak tutarı

48,875.00

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3) Şirketin gelirleri:

1 – Kuruluş sermayesi (ödenmiş)                                          :  50.000,00 TL.

2 – Belediyeden işçilik hizmeti karşılığı tahsil edilen           : 1.389.624,21 TL.

3 – Yılsonu Banka Nakit Tutarı                                            :      29.682,03 TL.

4 – Belediyeden Alacak Tutarı                                             :      48.875,00 TL.

 

3.4) Şirketin giderleri:

 

7

MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

 

3,326,178.94

3,326,178.94

74

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

 

3,239,174.26

3,239,174.26

740

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

 

1,849,080.67

1,849,080.67

740.10

MAAŞLAR

 

1,849,080.67

1,849,080.67

740.10.100

Çıplak İşçi Ücretleri

TL

1,114,456.24

1,114,456.24

740.10.101

Ek Kazançlar

TL

408,548.17

408,548.17

740.10.200

SGK İşveren Payı

TL

297,093.14

297,093.14

740.10.300

İşsizlik İşveren Payı

TL

28,983.12

28,983.12

741

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

 

1,390,093.59

1,390,093.59

741.01

GİDER YANSITMA

TL

1,390,093.59

1,390,093.59

77

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

87,004.68

87,004.68

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

43,502.34

43,502.34

770.10

KİRA GİDERLERİ

TL

600.00

600.00

770.40

SMMM GİDERLERİ

TL

12,594.23

12,594.23

770.50

DİĞER GİDERLER

TL

5,268.17

5,268.17

770.70

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

TL

24,662.18

24,662.18

770.90

AMORTİSMAN GİDERLERİ

TL

377.76

377.76

771

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

 

43,502.34

43,502.34

771.01

GİDER YANSITMA

TL

43,502.34

43,502.34

 

3.5)Banka hesap durumu:

2020 yılından devreden                                                        :  53.370,07 TL.

Yıl içinde hesaba yatan                                                         : 1.389.624,22TL.

Yıl sonu banka hesabı toplamı                                              :1.442.994,29TL.

Yıl içinde yapılan ödemeler nedeniyle hesaptan çıkan         :1.413.312,26 TL.

Yıl sonu banka hesap bakiyesi                                              :  29.682,03 TL.

 

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

       

Tarih :

11/01/2022

SALTUKOVA BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ.

   

Dönem :

2021

           

AKTİF ( VARLIKLAR )

PASİF(KAYNAKLAR)

 

Önceki Dönem

Cari Dönem

 

Önceki Dönem

Cari Dönem

I- DÖNEN VARLIKLAR

143,525.19

185,949.67

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

90,650.66

111,091.58

  A-HAZIR DEĞERLER

53,370.07

29,682.03

  B-TİCARİ BORÇLAR

0.00

0.00

    3-BANKALAR

53,370.07

29,682.03

    5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR

0.00

0.00

  C-TİCARİ ALACAKLAR

0.00

48,875.00

  C-DİĞER BORÇLAR

54,910.33

62,429.51

    1-ALICILAR

0.00

48,875.00

    4-PERSONELE BORÇLAR

54,910.33

62,429.51

  D-DİĞER ALACAKLAR

0.00

0.00

  F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

35,740.33

46,150.06

    5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

0.00

0.00

    1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

7,473.44

10,061.83

  E-STOKLAR

89,447.47

107,375.01

    2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

26,463.52

31,341.82

    2-YARI MAMULLER - ÜRETİM

89,447.47

107,375.01

    4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

1,803.37

4,746.41

  H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

707.65

17.63

  G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

0.00

2,512.01

    1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

307.66

17.63

    1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

1,557.67

7,201.94

    2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

0.00

0.00

    2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

1,557.67

4,689.93

    4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

399.99

0.00

  I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

0.00

0.00

II- DURAN VARLIKLAR

755.59

377.83

    1-HESAPLANAN KDV

0.00

0.00

  E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

755.59

377.83

III- ÖZ KAYNAKLAR

53,630.12

75,235.92

    3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

1,888.89

1,888.89

  A-ÖDENMİŞ SERMAYE

50,000.00

50,000.00

    7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

1,133.30

1,511.06

    1-SERMAYE

50,000.00

50,000.00

 

 

 

  D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

45,921.43

52,302.66

 

 

 

    1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

45,921.43

52,302.66

 

 

 

  E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

48,672.54

48,672.54

 

 

 

    1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

48,672.54

-48,672.54

 

 

 

  F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)

6,381.23

21,605.80

 

 

 

    1-DÖNEM NET KARI

6,381.23

21,605.80

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

144,280.78

186,327.50

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

144,280.78

186,327.50

 

İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

     

SALTUKOVA BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ.

Tarih :

11/01/2022

 

Dönem :

2021

     
 

Önceki Dönem

Cari Dönem

 A- BRÜT SATIŞLAR

1,042,312.66

1,462,403.62

   1-YURTİÇİ SATIŞLAR

1,042,312.66

1,462,403.62

 B- NET SATIŞLAR

1,042,312.66

1,462,403.62

 C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

997,563.07

1,390,093.59

   1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

997,563.07

1,390,093.59

 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

44,749.59

72,310.03

 D- FAALİYET GİDERLERİ (-)

34,918.08

43,502.34

   1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

34,918.08

43,502.34

 FAALİYET KARI VEYA ZARARI

9,831.51

28,807.69

 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

9,831.51

28,807.69

 E- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

0.15

0.24

   1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

0.15

0.24

 F- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

1,892.76

0.19

   1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

1,892.76

0.19

 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

7,938.90

28,807.74

 G- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

1,557.67

7,201.94

 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

6,381.23

21,605.80

 

 

MİZAN

SALTUKOVA BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ.

 

Dönem :

01/01/2021 - 31/12/2021

Tarih Aralığı :

01/01/2021 - 31/12/2021

HESAP KODU

HESAP ADI

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYESİ

ALACAK BAKİYESİ

102

BANKALAR

 

1,877,077.67

1,847,395.64

29,682.03

 

120

ALICILAR

 

1,477,735.67

1,428,860.67

48,875.00

 

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

 

399.99

399.99

 

 

151

YARI MAMULLER - ÜRETİM

 

548,434.55

441,059.54

107,375.01

 

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

 

325.29

307.66

17.63

 

191

İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

 

2,484.14

2,484.14

 

 

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

 

5,089.92

399.99

4,689.93

 

262

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

 

1,888.89

 

1,888.89

 

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

 

1,511.06

 

1,511.06

329

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

16,980.00

16,980.00

 

 

335

PERSONELE BORÇLAR

 

837,239.71

899,669.22

 

62,429.51

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

 

194,180.81

204,242.64

 

10,061.83

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

 

408,774.39

440,116.21

 

31,341.82

369

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

57,247.52

61,993.93

 

4,746.41

370

DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

 

1,557.67

1,557.67

 

 

371

DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

 

1,557.67

1,557.67

 

 

391

HESAPLANAN KDV

 

14,624.05

14,624.05

 

 

500

SERMAYE

 

 

50,000.00

 

50,000.00

570

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

 

 

52,302.66

 

52,302.66

580

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

 

48,672.54

 

48,672.54

 

590

DÖNEM NET KARI

 

6,381.23

6,381.23

 

 

600

YURTİÇİ SATIŞLAR

 

 

1,462,403.62

 

1,462,403.62

622

SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

 

1,390,093.59

 

1,390,093.59

 

632

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

 

43,502.34

 

43,502.34

 

679

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

6,577.50

6,577.74

 

0.24

689

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

 

0.19

 

0.19

 

740

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

 

1,849,080.67

1,849,080.67

 

 

741

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

 

1,390,093.59

1,390,093.59

 

 

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

43,502.34

43,502.34

 

 

771

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

 

43,502.34

43,502.34

 

 

 

TOPLAM

 

10,267,004.27

10,267,004.27

1,674,797.15

1,674,797.15

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun             olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2021 Mali yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mali Hizmetler Birimi (31/03/2022)                                                                                                                     

                                                                    İmza

 

 

                                                                                                      Muzaffer AKÇACIK

                                                                                                 Mali Hizmetler Müdürü

 

ZABITA MEMURLUĞU

FAALİYET RAPORU

 

   Zabıta Hizmetleri 3 adet Zabıta Memuru ve 4 adet işçi personel ile hizmet vermiştir.

 • Zabıta Personeli ve sağlık ekipleri tarafından işyerlerinin denetimleri düzenli olarak yapılmıştır.
 • Belediyemize 11 adet İşyeri Açılış Ruhsatı için başvuru olmuş ve gerekli işlemlerden sonra İşyeri Açılış Ruhsatı verilmiştir.
 • Çevre ve insan sağlığını tehdit eden başıboş gezen köpekler, Belediyemiz ekiplerince 90 adet toplanarak Reha bilete(kısırlaştırma, aşılama, küpeleme) yapılarak doğal alanlarına tekrar bırakılmıştır.
 • Belediyemizce sivrisinek ve karasineklerle mücadele için, sivrisinek ve karasineklerin yumurtalarının bırakma zamanı olması nedeniyle çöplük, gübrelik, gölet ve su kanallarının ilaçlama çalışmaları birimimiz elemanları tarafından 2021 Mart ayının ilk haftası başlanmış olup, ilaçlamamız yaz mevsimi boyunca devam etmiştir.
 • Belediyemize ait sisleme aracı ile Beldemizdeki mahalleler düzenli olarak yaz mevsimi boyunca Birimimiz tarafından ilaçlanmıştır.
 • Beldemizdeki mahalle ve caddelerin temizlik ve çöp toplama hizmetleri, gündüz olmak üzere her gün düzenli bir şekilde 4 adet birimimiz elemanları tarafından yapılmış olup, Ahmetler, Sarıkum ve Karboğaz Mahalle mezarlıklarının Belediyemiz ekiplerince temizlikleri yapılmıştır.
 • Beldemizde kurulan Pazar yeri işgaliye ve kira ücretlerinin toplanması ve denetimleri birimimiz personeli tarafından yapılmıştır.
 • Covid-19 Salgını nedeniyle Beldemiz kamu kurumları ve kuruluşlar ile Cadde ve Dükkanlar düzenli periyotlar halinde dezenfekte çalışması yapılmıştır.
 • Beldemizde bulunan ses yayın sistemlerin düzenli kontrolleri yapılıp, ihtiyaç olan yerlere 15 adet cihaz taktırılmıştır.
 • Beldemiz cadde ve sokaklarında bulunan çöp konteynırları düzenli olarak toplanarak temizlik ve dezenfekte çalışması yapılmıştır.
 • Beldemizde bulunan Sokak Hayvanlarının Aç kalmaması için düzenli olarak sabah ve akşam olarak üzere belirli noktalara Yem kutusu ve su ihtiyaçlarını giderebilmesi için su kapları konulmuştur.
 • Kış ayı boyunca traktör ile beldemizdeki tüm cadde ve sokaklardaki küller toplanmıştır.
 • Beldemiz Cadde ve Sokaklarında Kış Boyunca karla mücadele edilerek karla kaplı yollar açılarak temizlenmiştir.

 

                                                               SU İŞLERİ

FAALİYET RAPORU

 

      Belediyemiz Su İşleri Hizmetlerinde 1 Teknisyen, 1 Usta, 1 işçi personel ile hizmet vermektedir.

 

 • Belediyemiz Su İşleri birimine kayıtlı 10 adet mesken, ve 5 adet işyeri olmak üzere 2021 yılı içerisinde 15 adet yeni su abone sözleşmesi yapılmış olup, toplam 2302 adet abone bulunmaktadır.
 • Çömlekçi Köyü Soğuksu mevkiindeki içme suyu kapkaçında bakım çalışmaları yapılarak, bütün mahallelerimize düzenli olarak içme suyu verilmiştir.
 • Abonelerimizin şebeke arızası 70 adet olup, tamirleri en kısa süre içerisinde yapılmıştır.
 • Arızalı sayaçlar 120 adet olup, düzenli olarak sökülüp, yenileri alınarak yerlerine takılmıştır.
 • Belediyemiz tarafından tüketime sunulan içme ve kullanma suları düzenli olarak klorlanmakta olup, suların tahlilleri her ay yapılmıştır.
 • 2021 yılı içerisinde altyapı çalışmalarında meydana gelen arızalar anında giderilmiştir.
 • Su borcu bulunan vatandaşlarımıza ihbarnameler gönderilip, borçları ile ilgili yapılandırmalar yapılarak su borçları alınmaktadır.
 • Peşin ödemeli saat sistemine geçilmiş olup 310 adet abonelerin hizmetine sunulmuştur.
 • Çay köy keson kuyusuna jeneratör alınıp, inşaatı yapılmıştır. Elektrik arızalarında su kesintisi giderilmiştir.
 • İçme suyu arıtma tesisi bitmiş olup, elektrik şebekesi yenilendikten sonra en kısa sürede faaliyete geçecektir.

 

 

FEN İŞLERİ BİRİMİNİN

FAALİYET RAPORU

Belediyemiz Fen İşleri Hizmetlerinde 1 mühendis, 1 teknisyen ve 7 İşçi çalışmaktadır.

Fen İşleri Birimi Görevleri:

 

 • Belediyemizin yetki ve hizmet alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat işlerinin gerçekleşmesini sağlamak.
 • Nazım ve Uygulama İmar Planlarını yapmak ve plan değişikliklerini hazırlamak.
 • İmar uygulamalarıyla ilgili olarak, kesinleşen imar planları doğrultusunda parselasyon planlarını yapmak / yaptırmak, askı-ilan işlemleri ve itirazlarını değerlendirmek.
 • Parselasyon planları, İfraz, tevhit, ihdas, yola terk, irtifak dosyalarını inceleyip onay için Belediye Encümenine sunmak, kadastral kontrollerinin yapılması için Kadastro Müdürlüğüne göndermek, Uygunluk halinde tapu tescili için dosyanın Tapu Müdürlüklerine gönderilmesini takip etmek.
 • Halihazır Haritaları yapmak ve Yol Profillerini belediyenin ilgili birimleriyle koordineli olarak hazırlamak / hazırlatmak.
 • İmar Durum Belgesi (Çap) ve Yol Kotu Belgesi vermek.
 • Proje kontrolleriyle ilgili olarak, Yapı Ruhsatı almak üzere yetkili mimar ve mühendislerce hazırlanmış olan projeleri kontrol etmek. Elektrik Tesisatı Projesi, Enerji Kimlik Belgesi, İletişim Tesisatı Projesi, Yangın Tahliye Projesi, Yangın Algılama Projesi, Yangın Söndürme Projesi ve Asansör Uygulama Projesi gibi projeleri de Yetkili Kuruluşların onayıyla birlikte istemek.
 • Yapı Ruhsatı işlemleriyle ilgili olarak, projelerin tasdik edilmesi ve mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasını müteakip; Özel ve Resmi yapılarda Yapı Ruhsatlarını (İnşaat İzin Belgesi) vermek.
 •  Cins Değişikliği işlemlerini yapmak.
 • Ruhsatlı binaların inşaatı sürecinde, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereğince; Yapı Denetim Kuruluşlarının Hizmet Bedellerinin (Hak ediş) tahakkuk ve ödeme işlemlerine esas teşkil eden evrakları kontrol ederek onaylamak.
 • İmara aykırı yapı ve yıkılacak derecede tehlikeli yapıların tespit edilmesi.
 • Yapı ruhsatı almış olan binaların tamamlanmasından sonra yapılan incelemede; Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığının tespiti halinde Yapı Kullanma İzin Belgesini (İskân) tanzim ederek vermek.
 • Asansör İşletme Ruhsatı vermek.
 • Mahalle, cadde ve sokak isimlerinin verilmesi, Adres ve bina numaraları tespiti, sokak yönlendirme tabelaların takılması, yeni oluşan veya vasfı değişen taşınmazların Ulusal veri tabanında güncellenmesi ve adres tespitlerinin yapılması.
 • Birimimizin; diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Birimimiz hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini uygun şartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale işlemlerini koordine etmek ve gerçekleştirmek, kabullerini yapmak, ilgili alt birim ya da personele sevk ve teslimatını yapmak.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; Birimizin ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
 • Birimimiz hizmetlerinde kullanılan makinelerin; her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.
 • Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak. Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak. Birime gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak.

Fen İşleri Birimi Faaliyetleri:

 • Yürürlükte olan Belediyemiz 25 adet paftadan ibaret Uygulama İmar planında 3 adet plan değişikliği ve 1 adet revizyon plan yapılmıştır.

Belediyemize gelen talepler neticesinde yapılan plan değişiklikleri:

 1. 1 adet paftadan ibaret ada bazında uygulama imar planı değişikliği yapıldı. (Mahkeme kararı ile iptal edilen plan değişikliğinin yeniden düzenlenmesini içerir)

Belediye Başkanlığı tarafından yapılan plan değişikliği:

 1. İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı plan notu değişikliği yapıldı. (Yerleşik konut alanlarında taks:0.30 ibaresi planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen oranla değiştirilmesini içerir.)
 2. 1 adet paftadan ibaret uygulama imar planı değişikliği yapıldı. (Gelişme konut alanları yerleşik konut alanı olarak değiştirilmesini içerir.)
 3. 3 adet paftadan ibaret revizyon uygulama imar planı yapıldı. (Kat artışı ve yeni düzenlemeler içerir.)

 

 • Yürürlükte olan Belediyemiz 6 adet paftadan ibaret İlave ve Revizyon Nazım İmar planında 2 adet plan değişikliği ve 1 adet revizyon plan yapılmıştır.

Belediyemize gelen talepler neticesinde yapılan plan değişiklikleri:

 1. 1 adet paftadan ibaret Nazım imar plan değişikliği yapılmıştır. (Mahkeme kararı ile iptal edilen plan değişikliğinin yeniden düzenlenmesini içerir.)

 

Belediye Başkanlığı tarafından yapılan plan değişikliği:

 1. 1 adet paftadan ibaret nazım imar planı değişikliği yapıldı. (Gelişme konut alanları yerleşik konut alanı olarak değiştirilmesini içerir.)
 2. 2 adet paftadan ibaret revizyon nazım imar planı yapıldı. (Kat artışı ve yeni düzenlemeler içerir.)

 

 • 4 adet İfraz-Tevhid dosyasının işlemleri tamamlandı.

 

 • İmar Durum Talepleri:

 

Mahkemece

Özel ve Tüzel Kişilerce

Kamu Kurumlarınca

Talep Edilen İmar Durum Sayısı

224

4

0

 

 • İnşaat Ruhsatı Talepleri:

Ruhsat Veriliş Amacı

Sayısı

Yeni Yapı

1

Yeniden

0

Tadilat

1

 

 • Yapı kullanma İzin Belgesi Talepleri:

Yapı Kullanma İzin Belgesi Veriliş Amacı

Sayısı

Kısmi

0

Tamamı

1

 

 • İmar Uygulamaları (Arazi ve Arsa Düzenlemesi):
 1. Beldemiz Karboğaz Mahallesinde 2020 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması için düzenleme sınırı tespiti yapılan alanın (25.663,02 m2) parselasyon planları tamamlanıp tescil işlemleri tamamlanmıştır.
 2. Beldemiz Sarıkum Mahallesinde 30.154,53 m2 alan için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre düzenleme sınırı tespit edildi ve parselasyon planları tamamlanıp tescil işlemleri tamamlanmıştır.
 1. Beldemiz Kokaksu Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması için düzenleme sınırı tespit edildi. (86.689,53 m2 alan için)

 

 • Su işleri biriminin talebi üzerine Belediyemiz 600 tonluk su deposu yanına 45 m3/saat kapasiteli Kullanma Suyu Paket Arıtma Sistemi ihalesi yapıldı ve muayene kabul işlemleri tamamlandı.
 • Karboğaz Mahallesinde 765 metrekarelik hazine arazisi kiralanarak Bayramlarda ve özel günlerde kullanmak için yemekhane yapımına başlandı.
 • Sarıkum Mahallesinde bulunan Saltukova Mezarlığı içerişine şadırvan yapıldı ve mezarlık içi yol yapım çalışmalarına başlandı.
 • Belediyemiz şantiyesinde 50 adet oturma bankı yapıldı ve muhtelif cadde ve sokaklara konuldu.
 • Atık su ve yağmursuyu terfi istasyonlarının motor, elektrik tesisatı ve jeneratörlerinin genel bakım onarımları yapıldı. İç tesisat kullanılmaz hale gelen Atıksu terfi istasyonun tesisatı sökülerek yeniden yapıldı.
 • Çeşitli zamanlarda meydana gelen kanalizasyon arızaları giderildi, bozulan stabilize yollarda çakıllama yapıldı. Asfalt ve beton kaplama yolların bozulan yerleri asfalt yama malzemesi ile bakım onarım yapıldı. Bozulan beton parke yol kaplamaları sökülerek tekrar yapıldı.
 • Beldemizde bulunan açık kanalların, yağmursuyu ızgaralarının içleri ile yağmursuyu ve atık su muayene baca içlerinin temizlikleri yapıldı.

 

İTFAİYE MEMURLUĞU

FAALİYET RAPORU

 

Belediyemiz İtfaiye Hizmetleri 3 adet memur, 4 adet şoför toplam 7 personel ile hizmet vermektedir.

 

 • İtfaiyemiz meydana gelebilecek yangınlara ve doğal afetler karşı 24 saat nöbet işlemini vardiyalar halinde yürütülmektedir. 2021 yılı içinde 14 adet ev, 3 adet orman yangınına gidilerek söndürülmüştür. Ayrıca 11 adet trafik kazasına gidilerek gerekli önlemler alınarak kurtarma çalışmaları yapılmıştır.
 • Gece ve gündüz cenaze nakil aracıyla nöbetteki şoför görevli olup, 2021 yılı içinde cenaze nakli işleri yapılmıştır.
 • Çöp aracı şoförü izinli olduğu gün nöbetteki şoför çöp toplamaya çıkmaktadır.
 • Belediye otobüsü ile çıkan yolcu taşıma işleriyle nöbetteki şoför görevli olup, 2021 yılı talep üzerine otobüsle her pazartesi Düz mahalle den belde içi yolcu nakli yapılmıştır. Ayrıca Cenaze işlerinde mezarlıklara kadar yolcu nakli yapılmaktadır.
 • Beldemiz cadde, mahalle ve sokaklarına ait yolların sulama ve yıkama işlemi belirli aralıklarla düzenli olarak yapılmıştır.
 • Belediyemize ait ev ve işyerlerindeki lavabo ve tuvaletlerde meydana gelen tıkanıkları itfaiye aracı ile tazyikli su sıkılarak açılması sağlanmıştır.
 • Okullarda ve Şantiyemizde yangın tatbikatları yapılmıştır.

 

MADDE –6 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mayıs ayı toplantı yeri, günü ve saatinin belirlenmesi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Mayıs ayı toplantısının 06/05/2022 Cuma günü saat 17:30'da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE-7 :  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler sunuldu.

Nisan Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 01 NİSAN 2022 CUMA

 

Alim GENÇ                     Sefarettin ÇAĞLAR                    Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                 Meclis Katibi                               Meclis Katibi

 

 • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.