2022 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

10 Mart 2022 14:32 Saltukova Belediyesi 143

     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere,Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 04/03/2022 cuma günü saat 17:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan MART Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

MECLİS  BAŞKAN   : Alim GENÇ

     Yapılan yoklama sonucunda; Yılmaz ÇAKIROĞLU ile Ceyhun BABALOĞLU’nun  mazeretleriMeclisin bilgisine sunuldu.Bir Başkan ve sekiz üyenin iştirak ettiği görülen mart ayı meclis toplantısında alınacak olan kararların hayırlı olması dileğiyle, Meclis Başkanı Alim GENÇ tarafından açıldı. Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Önerge veren bulunmadı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı.

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, Üyelerinçoğunluğununtoplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE  2-Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE3-2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planına ait eksik hususların görüşülmesi,

2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Performans Göstergeleri Eksik Konular Çizelgesindeki Aşağıda Belirtilen Hususların ;

Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesi okul geçidi trafik levhası ile 30 km. hız sınırı trafik levhasının,

Saltukova İlkokulu okul geçidi trafik levhası ile 30 km. hız sınırı trafik levhasının,

Saltukova Gazi Ortaokulu okul geçidi trafik levhası ile 30 km. hız sınırı trafik levhasının ayrıca öncelik yaya görselinin çizilerektamamlanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

MADDE-4: Emekli olan işçi personele ait kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasının görüşülmesi,

1 adet işçi personele ait kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 270.000.-TL.(İkiyüzyetmişbinTürkLirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40'ın dışında ve % 100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller bankası A.Ş'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Alim GENÇ'in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince nisan ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; nisan ayı toplantısının 01 Nisan 2022 Cuma günü saat 17:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 6-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Meclis Üyeleri dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmadı.

Mart ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 04 MART  2022 CUMA

 

 Alim GENÇ                      Sefarettin ÇAĞLAR           Osman TOPCUOĞLU

Meclis Başkanı                     Meclis Katibi                      Meclis Katibi

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.