2022 YILI HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

14 Haziran 2022 14:16 Saltukova Belediyesi 287

        5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 1310612022 pazartesi günü saat 17:30'da başlayan, aynı gün tamamlanan Olağanüstü Meclis Toplantısınrn Karar Özetidir.

      MECLİS BAŞKANI: Alim GENÇ

      MADDE 1- Açılış ve yoklama. Yapılan yoklama sonucunda, Yı|maz ÇAKIROĞLU, Hasan TİRYAKİOĞLU, Ceyhun BABALOĞLU ve Tezcan ERTÜRK'ün mazeretli toplantıya katılamadığı görülmüştür. Mazeretleri Meclisin bilgisine sunuldu ve uygun görüldü. Üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

      MADDE 2- Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu. Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi

       MADDE 3- Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince, Filyos havzası yerleşimleri içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak, DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol için Belediye Başkanı'na yetki verilmesinin görüşülmesi. Filyos havzasr yerleşimleri içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarrnrn hazırllaııırıası, planlanan tesislerin projelerinin yapılması ve buna bağlı olarak su alma yaprsı, (Baraj/Gölet, kaptaj, regülatör, YAS kuyusu vb.) ham su ve antılmrş su ana isale hatları, arıtma tesisi, pompa istasyonlarr, terfi hatlarr, ana depolar ve benzeri işler Zonguldak İl Özel İdaresi ve Belediyeler nam ve hesabına DSİ bütçesinden karşılanmak suretiyle DSİ tarafindan yapılacağı veya yaptınlacağından, DSİ btltçesinden yapılacak harcamalardan Belediyemiz payma düşen miktarın geri ödemelerinin DSİ'nin tebliğ tarihinden başlamak üzere Belediyemiz tarafindan otuz (30) yıl içerisinde ödenmesi ve geri ödeme protokollerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Alim GENÇ'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

        MADDE 4- Kapanrş. Olağanüstü Meclis Toplantı gtindeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Alim  GENÇ                        Sefarettin ÇAĞLAR                   Osman TOPCUOĞLU                                    Meclis Başkanı                    Meclis Katibi                               Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.