2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

08 Eylül 2022 08:48 Saltukova Belediyesi 315

             5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 0210912022 cuma günü saat 17:30'da başlayıp, 06.09.2022 Salı günü tamamlanan Eylül Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

             MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

             MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama, Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Hasan TİRYAAKİOĞLU ile Sait BURUŞ'un mazeretleri Meclisin bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile uygun görülmüştiir. Ekserİyetİn toplantıya iştirak ettiği görüldüğiinden toplantı açılmıştır

             MADDE-2: SaygıDuruşu, Yüce Atatiirk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı. Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı. 

             MADDE - 3 : Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Memur kadro ihdasının görüşülmesi. 2210212007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli ldare Birlikleri Norm Kadro llke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin ,17 -04.2022 tarih ve 31812 sayılı Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki kadronun Norm Kadro llke ve Standart|arına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (l) Sayılı Kadro lhdası Cetvelinin (Memur) kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

           Sayın Meclis Üyeleri gündemin 4. Maddesi,2022 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesi için Bütçe Komisyonuna bir (1) iş günü süre verilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür. Toplantıya 06.09.2022 Salı günü saat l7:30'da tekrar toplanmak izere ara verildi

                5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Mayıs Ayı Meclis Toplantının 2. oturumunu yapmak üzere |310512022 cuma saat 17:30'da toplandr.

              MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

              Toplantıya katılamayan Hasan TİRYAKİOĞLU ile Ceyhun BABALOĞLU'nun mazeret dilekçesi Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu ve oy birliği ile uygun görüldü. Katılan üyelerin iştirakiyle toplantı açıldı. Toplantıya kaldığı yerden devam edildi. Sayrn Meclis Üyeleri gündemin 4. Maddesi,2022 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi. Gündemin 4. Maddesi Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raponı ile birlikte Meclise sunuldu ve Bütçe Komisyon Raporu okundu. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel kodlamaların ekonomik düzeylerine ek ödenek verilmesinin uygun olacağı öngörülmüştür. 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi lçinde : 1. Belediye birimleri için (A) Ek Ödenek Cefuelinde gösterildiği gibi toplam 1.773.000,00 TL. ödenek verildiği. 2. Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.773.000,00 TL. olarak gelir fazlası karşılık tablosu, 3. 2022 ytı Gider Bütçesinde yer alan ödenek|ere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir fazlasın ı n karşı l ık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlandığ ı, Giderlerin karşılanabilmesi için 1.773.000,00 TL. ek ödenek verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi ve Mahalli ldareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. Maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi

             MADDE - 5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince, Ekim ayı toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı gtinde toplanır" ibaresi gereğince; Ekim ayı toplantısmm 07l|0l2022 Cuma günü saat l7:30'da Belediye binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar W .da s

            MADDE - 6 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış. Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmadı. Eylül Ayı Meclis Toplantı giindeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı.06 EYLÜL 2022 SALI

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

 

Alim  GENÇ                              Sefarettin ÇAĞLAR                   Mehmet DURMUŞOĞLU

Meclis Başkanı                         Meclis Katibi                              Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.