2021 MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

12 Mart 2021 11:23 Saltukova Belediyesi 522

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere,Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05/03/2021 cuma günü saat 17:00’da başlayıp, aynı gün tamamlanan MART Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

     MECLİS  BAŞKAN   : Alim GENÇ

Yapılan yoklama sonucunda;  Ali KARAGÖL'ün mazereti Meclisin bilgisine sunuldu.Bir Başkan ve sekiz üyenin iştirak ettiği görülen mart ayı meclis toplantısında alınacak olan kararların hayırlı olması dileğiyle, Meclis  Başkanı Alim GENÇ tarafından açıldı. Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanı önerge verdi. Oy çokluğu ile gündeme alındı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı.

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,

Yapılan yoklama sonucunda, Üyelerinçoğunluğunun toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE  2-Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

MADDE3- Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (o) fıkrası gereğince, Filyos Vadisi İçme Suyu Ve Altyapı Hizmet Birliğine (FİVİAB) üye olunmasının görüşülmesi,

          Filyos Vadisi içme suyu ihtiyacını karşılamak için kurulması planlanan Filyos Vadisi İçme Suyu ve Alt Yapı Hizmet Birliği'nin tüzük taslağı incelendi.

      Filyos Havzasında bulundan Filyos Vadisi projesinin hayata geçirilmesi ile bölgenin stratejik öneminin ve sanayi yapılaşmaların artması nedeniyle nüfus artışını beraberinde getirmesinden dolayı, Filyos Vadisindeki ilçe, belde ve köylerin içme suyu ihtiyacının bütüncül bir anlayışla karşılanması, işletilmesi, alt yapı hizmetleri ile üye mahalli idarelerce birliğe devredilecek yetki dahilindeki görev ve hizmetleri yürütmek amacıyla kurulması planlanan Filyos Vadisi İçme Suyu ve Alt Yapı Hizmet Birliği'ne kurucu üye olarak katılmaya oy birliği ile karar verildi.

MADDE 4- Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (p) fıkrası gereğince, Saltukova Birlik Minibüslerinin Saltukova-Çaycuma güzergahının yeniden düzenlemesi,

          Yolcu taleplerinin yoğun olduğu noktalar birleştirilerek belde içi güzergahların belirlenmesi önem arz etmektedir. Belde içi güzergahın belirlenmesinde yapılacak projenin güzergahın belirli kriterler doğrultusunda yapılması yolcu ve çevresel faktörleri bir araya getirerek tüm boyutlarıyla ele alınmasıyla belirlenmeye çalışılmalıdır. Bu nedenle; yeniden düzenleme yapılmadan önce belde içi güzergahın tespiti için,daha ayrıntılı proje yapılarak belde içi güzergah hattının ileriki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE-5: Emekli olan işçi personele ait kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasının görüşülmesi,

        1 adet işçi personele ait kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 200.000TL.(İki yüz bin Türk Lirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40'ın dışında ve % 100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller bankası A.Ş'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Alim GENÇ'in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince nisan ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

      5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; nisan ayı toplantısının 02Nisan 2021 Cuma günü saat 17:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

(Önerge ile Gündeme alınan) MADDE7- İdaremize teslim edilen UİP-67425497 PİN numaralı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği (Plan Notu Değişikliği)’nin görüşülmesi,

1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planımızın plan notunun 3.1.1. maddesinde yer alan “konut alanlarında planda belirtildiği şekilde bitişik ya da ayrık düzende (taks:0.30 içerisinde kalmak koşulu ile) konut yapılabilir, parselin bir veya birden fazla kenarına dayandırılabilir. komşu parsel sınırına 3 m.den fazla yaklaşılması halinde yapıların bu cephesine pencere ve açık ya da kapalı çıkma yapılamaz. yapıların parsel sınırlarına dayanması halinde, çatı meyili komşu parsel sınırına verilemez. yapı nizamını mevcut teşekküle göre belirlemeye belediye yetkilidir.” İbaresinin “konut alanlarında planda belirtildiği şekilde bitişik ya da ayrık düzende (taks planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen oranlar içerisinde kalmak koşulu ile) konut yapılabilir. parselin bir veya birden fazla kenarına dayandırılabilir. komşu parsel sınırına 3 m. den fazla yaklaşılması halinde yapıların bu cephesine pencere ve açık ya da kapalı çıkma yapılamaz. yapıların parsel sınırına dayanması halinde, çatı meyili komşu parsel sınırına verilemez. yapı nizamını mevcut teşekküle göre belirlemeye belediye yetkilidir.” olacak şekilde değişikliğini kapsayan UİP-67425497 PİN numaralı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planıdeğişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MECLİS KARARI

İLAVE REVİZYON UYGULAMA İMAR PALNI

PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MADDE 8-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Meclis Üyeleri dilek ve temennilerini sundular.

Mart ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 05 MART  2021 CUMA

 

Alim GENÇ                                Osman TOPCUOĞLU                    Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.