2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI.

10 Eylül 2020 13:48 Saltukova Belediyesi 310

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda04/09/2020cuma günü saat 17:30’da başlayıp,aynı gün tamamlanan Eylül Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Hasan TİRYAKİOĞLU’nun toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

       Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

       Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı.

MADDE – 3 :Dilekçe ile talep edilen Saltukova Sarıkum Mahallesi 115 ada, 1 parselin Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

         Yıldız Gıda Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 25/08/2020 tarihli dilekçesi ile talep edilen Beldemiz Sarıkum Mahallesi E28-D-22-C-3-B Uygulama İmar Planı paftası sınırları içerisinde bulunan 115 ada 1 parsele ilişkin  UİP-67582505 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE – 4 :Dilekçe ile talep edilen Saltukova tapulaması 181 ada, 20 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği ile Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

        Sezai BABALOĞLU’nun31/08/2020 tarihli dilekçesi ile talep edilenBeldemiz E28-D-22-C-2-AUygulama İmar Planı paftası ve E28-D-22-C Nazım İmar Planı paftası sınırları içerisinde bulunan 181 ada 20 parsele ilişkin  UİP-67518288 PİN numaralı Uygulama İlave İmar Planı ve İmar Planı değişikliği ile NİP-67134461 PİN numaralı Nazım İmar Planı değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesineoy çokluğu ile karar verildi.

MADDE – 5 :Emekli olan  işçi personele ait kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 184.432,29.-TL. kredikullanılmasının görüşülmesi.

         1 adet işçi personele ait kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’nden 184.432,29.-TL.(yüz seksen dört bin dört yüz otuz iki Türk Lirası yirmi dokuz Kuruş) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz giderlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.'ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Alim GENÇ'in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Ekim ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

        5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ekim ayı toplantısının 02/10/2020 Cuma günü saat 17:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 7 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

            Meclis Üyeleri ve vatandaşlar dilek ve temennilerini sundular.

     Eylül Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 04 EYLÜL 2020 CUMA

 

Alim GENÇ                         Osman TOPCUOĞLU                     Yılmaz ÇAKIROĞLU

Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.