2020 ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

15 Aralık 2020 15:10 Saltukova Belediyesi 478

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 04/12/2020cuma günü saat  17:00’da başlayıp, aynı gün tamamlanan ARALIK Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

MECLİSBAŞKANI : Alim GENÇ

 

G   Ü   N   D   E   M   :

MADDE  1- Açılış ve yoklama.

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin tümü toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

MADDE  2-Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu.

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmamıştır.

Bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edilmiştir. 

Gündem maddeleri Meclise okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 

Madde 3-Yüklenici firma tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nün yenilenen kurum görüşüne göre ve idarenin talepleri dikkate alınarak hazırlanan Revizyon İmar Planlarının görüşülmesi,

Karayolları Genel Müdürlüğü 15.Bölge Müdürlüğünün yenilenen kurum görüşüne göre ve idarenin talepleri de dikkate alınarak yüklenici firma Utem Planlama tarafından hazırlanan 5 adet 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı paftası ve 11 adet 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı paftası Belediye Meclisinin görüşüne sunuldu.

Belediye Meclisine sunulan NİP-67774923 PİN numaralı 5 adet 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı paftası ve UİP-67218198 PİN numaralı 11 adet 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı paftası 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Madde 4-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, 2021 yılı için Meclisin (bir aylık) tatil ayının belirlenmesi.

2021 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil ayının belirlenmesi gerektiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi "Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir" ibaresi gereğince; 2021 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil ayının "AĞUSTOS" ayı olmasına oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 5-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, gelecek ayın toplantı günü ve saatinin belirlenmesi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; ocak ayı toplantısının 05/01/2021salı günü saat 17:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE6-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

 

Aralık ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 04 ARALIK  2020 CUMA

 

Alim GENÇ                        Osman TOPCUOĞLU               Yılmaz ÇAKIROĞLU

MeclisBaşkanı                         Meclis Katibi                               Meclis Katibi

 

REVİZYON NAZIM İMAR PLANI TÜMÜ

REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI TÜMÜ

PLAN RAPORU

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.