2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI.....

11 Eylül 2019 12:29 Saltukova Belediyesi 459

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda06/09/2019cuma günü saat 17:00’da başlayıp,aynı gün tamamlanan Eylül Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

 Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Ahmet İNAM ve Yılmaz ÇAKIROĞLU’nun mazeretsiz toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

           Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmadı. Gündem Maddeleri Meclise okundu ve görüşmelerine başlandı.

MADDE – 3 :1991 yılında kurulmuş olan İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin ana tüzüğünün incelenerek üye olunması,

        Bakanlar Kurulu'nun 25/01/1991tarihli ve 91/1427 Sayılı Kararı ile kurulmuş olan İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin ana tüzüğü incelendi; Birliğin kuruluş amaçları doğrultusunda düzenlenecek olan personelimizin hizmet-içi eğitim programlarına, seminerlere katılmak, imara ilişkin teknik çalışmalarda, çevre sağlığı konularında, sosyal-kültürel projelerin yapımında, Belediyemizin hibe araç, kiralama, satın alma, bakım-onarım giderlerine ve Belediyemiz tarafından yapılacak olan etkinliklerinde ve diğer çalışmalarında fikri, teknik ve mali desteğin  Belediyemize sağlanması amacıyla üye olunmasına oy birliği ile karar verildi.

 MADDE – 4 :2019 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi,

           2019 maliyılı bütçesinde;

Temiz su arıtma sistemi alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi için aşağıda bütçe tertibine ödenek aktarılması gerekmektedir.

Bu nedenle;

Aşağıda ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Fonksiyonel sınıflandırmanın ekonomik düzeyine:

-Fonksiyonel Sınıflandırmanın 06.3.0 Su temini işleri ve hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 06.5.7.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri

Tertibine 315.000 TL.

Bütçenin yukarıda belirtilen harcama kalemine aktarma yapılabilecek tertipler aşağıya çıkarılmıştır.

1- Fonksiyonel Sınıflandırmanın 01.1.1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın;

03.2.1.03 Periyodik yayın alımları tertibinden 15.000 TL.

03.3.1.01Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarıtertibinden 5.000 TL.

03.5.9.03Kurslara katılma giderleri tertibinden 6.000 TL.

Olmak üzere 26.000 TL.

2- Fonksiyonel Sınıflandırmanın 01.1.2 Finansal ve mali işler ve hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın;

03.5.9.03Kurslara katılma giderleri tertibinden 10.000 TL.

03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımlarıtertibinden 40.000 TL.

05.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferlertertibinden 50.000 TL.

06.1.2.01 Büro Makineleri Alımlarıtertibinden 10.000 TL.

06.1.2.02 Bilgisayar Alımlarıtertibinden 25.000 TL.

06.1.2.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımlarıtertibinden 15.000 TL.

Olmak üzere 150.000 TL.

3- Fonksiyonel Sınıflandırmanın 01.3.9 Diğer genel hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın;

03.8.1.01 Büro Bakım ve Onarımı Giderleritertibinden 3.000 TL.

Olmak üzere 3.000 TL.

4- Fonksiyonel Sınıflandırmanın 03.2.0 Yangından korunma hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın;

03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri tertibinden 15.000 TL.

03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tertibinden 5.000 TL.

03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları tertibinden 20.000 TL.

03.5.9.03Kurslara Katılma Giderleritertibinden 10.000 TL.

03.3.1.01Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarıtertibinden 10.000 TL.

03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımlarıtertibinden5.000 TL.

Olmak üzere 65.000 TL.

5- Fonksiyonel Sınıflandırmanın 03.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın;

03.3.1.01Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarıtertibinden 5.000 TL.

03.5.3.02 Yolcu Taşıma Giderleritertibinden 5.000 TL.

03.5.4.01 İlan Giderleritertibinden 5.000 TL.

03.5.9.03Kurslara Katılma Giderleritertibinden 5.000 TL.

06.1.1.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımlarıtertibinden 7.000 TL.

Olmak üzere 27.000 TL.

6- Fonksiyonel Sınıflandırmanın 05.2.0 Atık su yönetimi hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın;

03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleritertibinden 10.000 TL.

06.5.7.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleritertibinden 1.000 TL.

Olmak üzere 11.000 TL.

7- Fonksiyonel Sınıflandırmanın 08.1.0 Dinlenme ve spor hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın;

03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları tertibinden2.000 TL.

03.2.3.01 Yakacak Alımları tertibinden2.000 TL.

03.2.3.03 Elektrik Alımları5.000 TL.

03.2.5.01 Giyecek Alımları5.000 TL.

03.2.5.02 Spor Malzemeleri Alımları 7.000 TL.

03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları 3.000 TL.

03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları1.000 TL.

03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları1.000 TL.

03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri2.000 TL.

03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri5.000 TL.

Olmak üzere 33.000 TL.

Toplam 315.000 TL.ödeneğin yukarıda belirtilen tertiplere aktarmanın yapılmasına  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

MADDE – 5 :Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,11 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği ile NİP-8204,5 PİN numaralı Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

        Belediye Meclisimizin 09/11/2018 tarih ve 2018/42 Sayılı Kararı ile Onaylanan İmar Planı Değişikliği 24/06/2013 tarih ve 2013/17 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi ve ilgili mevzuat doğrultusunda incelenmek üzere Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiş ve yapılan incelemeler neticesinde dosyasında bulunan eksik ve aykırılıklar ilgilisi tarafından düzeltilerek dilekçe ile tekrar talep edilen;

          Beldemiz Sarıkum Mahallesi E28-D-22-C-3-D Uygulama İmar Planı paftası ve E28-D-22-C Nazım İmar Planı paftası sınırları içerisinde bulunan 175 ada 14-15 (eski 0/219) parsellere ilişkin  UİP-8205,11 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği ile NİP-8204,5 PİN numaralı Nazım İmar Planı değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE – 6 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Ekim ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

        5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ekim ayı toplantısının 04/10/2019 Cuma günü saat 17:00’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 7 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

          Meclis Üyeleri ve vatandaşlar dilek ve temennilerini sundular.

      Eylül Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 06 EYLÜL 2019 CUMA

 

   Alim GENÇ                   Osman TOPCUOĞLU                Sefarettin ÇAĞLAR                Meclis Başkanı                        Meclis Katibi                              Meclis Katibi

 

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.